Fundacja Wspierania Edukacji AM Consulting and Education

 

Fundacja ustanowiona została przez Marię Karwowską oraz Kamilę Karwowską dnia 18.10.2016 roku.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie wspierania edukacji szkolnej, akademickiej, językowej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym grupy wiekowej 50+, podnoszenia kompetencji zawodowych edukatorów, przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą w formie praktyk zawodowych i staży, również w celu ułatwiania startu zawodowego w szczególności młodym ludziom.

STATUT

Fundacji Wspierania Edukacji AM Consulting and Education

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja Wspierania Edukacji AM Consulting and Education, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Fundacja została ustanowiona przez Marię Karwowską oraz Kamilę Karwowską, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza p. Grzegorza Sikorę w kancelarii notarialnej  Grzegorz Sikora Maciej Szczęsny Notariusze s.c. w Piasecznie, w dniu 18 października 2016 roku.

 

§2.

 1. Siedzibą Fundacji są Chylice, gmina Piaseczno.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Fundacja może używać znaku graficznego oraz logo Fundacji.

 

§3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy, ds. Edukacji Narodowej.

 

§4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§5.

Celami Fundacji są:

1)       działalność w zakresie wspierania edukacji szkolnej, akademickiej, językowej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym grupy wiekowej 50+,

2)       podnoszenie kompetencji zawodowych edukatorów,

3)       przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą w formie praktyk zawodowych i staży, również w celu ułatwienia startu zawodowego w szczególności młodym ludziom.

 

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Propagowanie edukacji szkolnej, akademickiej, językowej i kulturowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym grupy wiekowej 50+, m.in. w formie organizowania wyjazdów na zagraniczne kursy , obozy językowe, kulturoznawcze i edukacyjne,
 • Propagowanie nowoczesnych wzorców edukacyjnych dostępnych w innych krajach w zakresie edukacji szkolnej, akademickiej i zawodowej, m.in. w formie organizowania wyjazdów na zagraniczne kursy, szkolenia i inne programy edukacyjne,
 • Propagowanie zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą w formie organizowania wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe i staże,  jako przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i w celu ułatwiania startu zawodowego młodym ludziom,
 • Fundowanie stypendiów na naukę języka obcego osobom ze środowisk defaworyzowanych,
 • Fundowanie dzieciom i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych pobytu na obozach językowych w zagranicznych szkołach językowych,
 • Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, służących rozwojowi działalności statutowej Fundacji,
 • Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych seminariach i targach edukacyjnych, wizytach studyjnych, służących poszerzaniu wiedzy i kontaktów oraz współpracy z edukatorami zagranicznymi,
 • Propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów promujących i reklamowych na temat edukacji językowej, kulturowej, szkolnej, akademickiej, podnoszenia kompetencji edukatorów, zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą w formie wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe i staże,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na w.w. cele edukacyjne,
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

§8.

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  • pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej,
  • zbiórek publicznych,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji od osób prawnych,
  • majątku Fundacji,
  • odsetek i lokat bankowych,
  • z działalności gospodarczej
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

 

§9.

Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
  • Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5
  • Nauka języków obcych – PKD 85.59.A
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
  • Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
  • Reklama – PKD 73.1
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9
  • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
  • Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
  • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – PKD 79
  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z

Rozdział IV: Władze Fundacji

§10.

Władzę Fundacji stanowi jej Zarząd.

 

§11.

 1. W skład  pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki. Zarząd składa się z 1 do 2 osób, w tym Prezesa i Vice-Prezesa.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji.
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
  • śmierci członka Zarządu.

§12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja celów statutowych
  • sporządzanie planów działania i pracy oraz budżetu
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  • reprezentowanie fundacji na zewnątrz

 

§13.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
 3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.

Sposób reprezentacji oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych

 

§14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

 

Rozdział V: Postanowienia końcowe

 

§15.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§16.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§17.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Edukacji Narodowej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.